Limcoma Cooperative Membership Application Form

Hello! You’re one step closer to be a member of LIMCOMA

Personal Information

Work and Business Information

OFW INFORMATION

BENEFICIARY INFORMATION

BENEFICIARY/MGA TAGAPAGMANA

CHARACTER REFERENCE


BILANG NG ALAGANG HAYOP


BABOY


MANOK


OTHERS


UPLOAD REQUIREMENTS


PRE MEMBERSHIP EDUCATION SEMINAR


Review your Information


Mga Dapat Tandaan

Matapos kong lubusang maunawaan ang karapatan, pribilehiyo, gampanin at responsibilidad ng pagiging kasapi, ako ay nagpapahayag ng aking pagsapi sa LIMCOMA MULTI-PURPOSE  COPPERATIVE at sumusumpa na magiging tapat sa pagsunod sa patakaran at alituntunin na nakapaloob sa batas, kautusan ng LMPC na ipinatutupad sa buong kooperatiba at gayundin naman sa pang mga kinikilalang awtoridad.
Pahintulot sa pagkolekta at pagprocesso ng personal na Impormasyon
Sumasangayon ako sa ipinatutupad na Data Privacy Act at nagbibigay ng aking pahintulot na kolektahin at iproseso ang aking personal na impormasyon alinsunod dito.

hereby subscribe preferred shares of the authorized share capital of Limcoma Multi-Purpose Cooperative, a cooperative duly registered and existing under and by virtue of the laws of the Republic of the Philippines, with principal office address at Gen. Luna St., Sabang, Lipa City. In view of the foregoing, I hereby pledge to:

a. Subscribe THREE HUNDRED (300) preferred shares with the total amount of THREE THOUSAND PESOS (P 3,000.00);
b. Pay the sum of at least ONE THOUSAND PESOS (P1,000.00) representing the value of ONE HUNDRED (100)_shares, upon approval of my application for membership.

c. Pay my remaining subscribed capital of TWO THOUSAND PESOS (P2,000.00) within TWO (2) years.

I understand that my failure to pay the full subscription on the terms stated above may affect my rights and the status of my membership in accordance with the Cooperative By-Laws and its rules and regulations.

Ako ay sumasang-ayon na maging kasapi ng Limcoma Multi-Purpose Cooperative at handang dumalo sa kaukulang pag-aaral o ang tinatawag na "Pre-Membership Education Seminar" upang malaman ko ang lahat ng mga layunin at mga gawaing pangkabuhayan ng kooperatibang ito.
Pagkatapos na ako'y matanggap bilang kasapi ng kooperatibang ito ay nangangako ako na susunod sa mga nariritong patakaran at alituntunin.
1. Ako ay nangangakong susunod o tutupad sa mga tadhana ng Artikulo ng kooperatiba, "by-laws" at lahat ng kautusan, patakaran o alituntunin na ipinatutupad ng kooperatiba sa mga kasapi at iba pang mga kinikilalang awtoridad at kung ako'y magkakasala o magkukulang sa pagsunod ay nalalaman ko po na ako'y mapaparusahan ng alinman sa mga sumusunod:
a) Multa
b) Pagkasuspindi sa kooperatiba
k) Pagkatiwalag sa kooperatiba
2. Ako ay nangangakong dadalo sa lahat ng pagpupulong ng kooperatiba, kumperensiya man o seminar lalung-lalo na sa "Taunang Pangkalahatang Pagpupulong" o ang "Annual General Assembly Meeting" para sa mga regular na kasapi at kung hindi makakadalo dahil sa hindi maiwasang kadahilanan ay nararapat na may kapahintulutan ng kinauukulang pinuno.
3. Na ako ay maaaring matanggal bilang kasapi sa mga sumusunod na kadahilanan:
a) Hindi tumatangkilik ng mga produkto ng kooperatiba sa loob ng (2) dalawang taon.
b) May pagkakautang na lampas sa isang (1) taon.
k) Kahit padalhan ng sulat ay hindi tumutugon sa kahit na anong kadahilanan.
4. Na ako ay susunod sa kautusan ng mga kinikilalang awtoridad tulad ng Cooperative Development Authority (CDA) para sa aming kabutihan.
5. Na ipinangangako ko na ako'y magiging isang mabuting kasapi ng kooperatiba at kung kinakailangan ng samahan ang aking tulong ay ako'y nakahandang magbigay ng personal na serbisyo para sa ikauunlad nito.
6. Na ako ay makikibahagi sa patuloy na pagpapalago ng kapital ng kooperatiba sa pamamagitan ng paglalaan ng aking taunang dibidendo bilang karagdagang subskripsyon at saping kapital.
7. Na batid ko at sumang-ayon ako na ang saping kapital ay hindi maaaring bawasan o bawiin sa loob ng 1 taon mula ng ito ay mailagak maliban na lamang kung may pahintulot ng pamunuan ng Hunta Direktiba.
8. Na nalaman ko na kung ako'y magkasala sa kooperatiba at tuluyang itiwalag ay maaaring parusahan ako ng samahan na hindi na ibabalik sa akin ang lahat kong karapatan, kapakinabangan o ari-arian na nasa pag-iingat ng kooperatiba, maging ito ay salapi o anupaman depende sa bigat ng aking pagkakasala.

Note: Lagyan ng N/A kung hindi applicable.

CONTACT US

Congratulations!!

We already received your application.

Please wait call/text from our Marketing and Linkages division for the next step.